کجارو - صفحه 4

نمایشگاه جاذبه های تاریخی اردبیل در مجموعه شیخ صفی الدین در قالب عکس و پوستر برگزار خواهد شد.نمایشگاه جاذبه های تاریخی اردبیل در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین ارد