کجارو - صفحه 2

نخستین تفاهم نامه بین المللی رویداد همدان 2018 با هدف توسعه راهبردی گردشگری در این استان امضا شد.تفاهم نامه بین المللی رویداد فراملی همدان 2018 بین مجمع جهانی ش