کشور آلمان جزو ده کشور پیشرفته ی جهان و پیشرو در علوم و نوآوری های مهندسی است. در این مقاله با یکی از طرح های جدید این کشور که در آینده ای نه چندان دور اجرایی م