کلکسیونی متروک از تاریخچه ی سیاسی آمریکا در پارک ریاست جمهوری گردآوری شده است.مقاله های مرتبط :در ویرجینیا (Virginia) در کروکر (Croaker) یک مزرعه روستایی وجود د