کتاب سکه های ماشینی قاجار

کافه سینما

کافه سینما- سرویس عکس: رسیدن سال نوی میلادی، بهانه خوبی است تا باهم نگاهی به برخی بهترین تصاویر سال گذشته داشته باشیم. مجموعه پیش رو، تصاویری است که گاردین به عنوان بهترین تصاویری که مسافران در سال 2016 میلادی در سراسر جهان گرفته اند، منتشر کرده است.