کتاب سکه های ماشینی قاجار

سیدبندی جام جهانی با شیوه جدید براساس رتبه بندی فیفا خواهد بود به گزارش کارگرآنلاین براساس رتبه بندی فعلی فیفا ایران در سید سه جام جهانی قرار می گرفت اما خبر بد برای تیم ملی این است که با رتبه بندی جدید ایران احتمالا به سید چهارم جام جهانی سقوط خواهد کرد