از این پس به بررسی خودروهای فراموش شده بازار ایران می پردازیم؛ خودروهایی که در زمان عرضه به دلایل گوناگون نتوانستند حضوری موفق و یا حتی نسبتا موفق را در بازار خ