خروج آمریکا زا برجام باعث شده تا بسیاری از خودروسازان و شرکت های واردکننده خودروهای خارجی دچار مشکل شوند و در این بین شرکت های خودروساز داخلی مانند کرمان موتور