خرید کتاب سکه طلا

پول نیوز بیشترین تعداد معاملات مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران مربوط به منطقه ۱۴ می شود که معمولا حدود شش درصد از کل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص می دهد وضعیت معاملات مسکن مناطق مختلف جنوب شهر تهران متفاوت است به طوری که بیشترین تعداد معاملات به ترتی