به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، اندازه گیری ارزش دارایی نامحسوس یک کشور امر ساده ای نیست اما موسسه برندفایننس هر ساله با اندازه گیری مجموع ارزش برندهای م