پدال نیوز: برای ثبت سفارش کالا همچون خودرو در سامانه جامع تجارت ایران باید حدود شش مرحله پشت سرگذاشته شود. به گزارش پدال نیوز، سازمان توسعه تجارت به تازگی سامان