پارس نیوز - صفحه 59

موضوع توان دفاعی و موشک های ایران اکنون در کانون توجه آنها قرار گرفته است که البته فهرست بلندتری در ادامه و در لابی صهیونیست ها وجود دارد، اما روشن است هیچ کشو