روز نخست سومین مرحله از تمرینات ریکاوری بدنی و ذهنی بازیکنان تیم ملی انجام شد. به گزارش پارس نیوز، در ادامه تمرینات ریکاوری بدنی و ذهنی تیم ملی، امروز بازیکنان