پارس تودی - آنکارا با هدف مقابله با رکود اقتصادی، شرایط اعطای تابعیت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی را آسانتر از پیش ، وضع می کند. در قوانین جدید ترکیه میزان س