ورزش یازده - صفحه 3

خاویر ماسکرانو اختصاصی | مدافع باتجربه تیم ملی آرژانتین بر این باور است که تنها باید دعا کنند که نتایج روز آخر برای صعود به مرحله بالاتر به نفعشان باشد. به گزا