موضوع تحریم های خودرویی باعث شد از سال 91 به بعد بحث دریافت غرامت از شرکای خارجی بسیار داغ شود و فشارهای زیادی از سوی رسانه ها و دولت بر شانه طرف های ایرانی قر