سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از راه اندازی مرکز آموزش رایزنان بازرگانی در وزارت امور خارجه برای آموزش مسائل بازرگانی، تجاری، اقتصادی و صنعتی خبر داد. به گ