برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۴ — از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خ