هنرآنلاین - صفحه 4

دپارتمان امور اجرایی و فرهنگی دانشگاه هنر و معماری پارس، نشست "معمار، حرفه، جایزه؛ نگاهی به جایزه معماری پریتزکر" را برگزار می کند. سرویس معماری هنرآ