هنرآنلاین - صفحه 3

مریم درویش: مدیر گالری آتبین عقیده دارد گالری محل نمایش تجربیات نیست، بلکه برآیند و خروجی تجربیات هنرمند باید در معرض قضاوت قرار گیرد. سرویس تجسمی هنرآنلاین: آ