افتتاحیه نخستین رویداد توسعه محصول هنرى و ماراتن طراحى کمیک با عنوان "دیزاتن"در تالار فارابى دانشگاه هنر برگزار شد.