وادا پاو هندی | همبرگر هندی وادا پاو که مک دونالد هم نمیسازد! وادا پاو با شهر بمبئی هم معنی است، و تقریباً تمام ساکنین این شهر، از کارگران کارخانه تا ستاره های