اقتصاد > اقتصاد ایران - بهاءالدین حسینی هاشمی -کارشناس بانکی:برای ارتقای سطح همکاری بین بانک های ایران با بانک های جهان نیازمند برداشتن گام های بلندی جهت ای