هشدار نیوز - صفحه 5

دو طراحی جدید از «ونسان ون گوگ» شناسایی شد.، «دویچه وله» نوشت: دو اثر جدید به مجموعه نقاشی های «ونسان ون گوگ» ـ نقاش بزرگ هلندی ـ اضافه شد. بر اساس گزارش کارشن