هشدار نیوز - صفحه 5

پرونده ویژه «جنگ جهانی غذا» - بخش پنجماشاره | در بخشهای قبلی پرونده، ضمن تشریح آرایش قدرتهای جهانی طی نیم قرن اخیر، ریشه های بحث جنگ جمعیتی از نیمه قرن نوزدهم