هشدار نیوز - صفحه 4

روزنامه شهروند: پریسا بعد از کلنجارها و بحث های فراوان مرداد ٩٧ راهی خانه بخت شد؛ آن هم در اوج بی خبری اطرافیان، بی جشن و مراسم. آنها دوسال نامزد ماندند تا اسب