هشدار نیوز - صفحه 3

گروه جامعه خبرگزاری فارس، همانطورکه از نام آن پیداست «سندرم کودک میانى» معمولاً به فرزند دوم (وسط) در یک خانواده بیش از دو فرزند اطلاق می شود. تأثیر شکل گیری شخ