هشدار نیوز - صفحه 3

وب سایت روزیاتو - حسین علی پناهی: شاید با خود فکر کنید که داشتن مقدار زیادی پول، یک خانه بزرگ و شهرتی جهانی برای نگه داشتن یک فرد در مسیری مستقیم و بدور از خلا