هشدار نیوز - صفحه 2

وب سایت روزیاتو - فروغ بیداری: حساسیت جامعه نسبت به پدیده رانت خواری و آنچه آقازادگی خوانده شده، این روزها توجه ها را به کارزار جدیدی جلب کرده که به گفته کاربر