هشدار نیوز - صفحه 123

روایت جهانگیر کوثری از گزارشگری فوتبال در ایران سالنامه شرق - مهدی زعیم زاده: جهانگیر کوثری چهره ای آشنا برای دو حوزه سینما و ورزش است. او در این سال ها بیشتر