: محسن محسنی نسب عضو کانون کارگردانان در رابطه با عملکرد غیرصنفی خانه سینما و نقش منفعل هیأت مدیره این نهاد در راستای احقاق حقوق سینماگران گفت: بنده به عنوان ی