کتاب سکه های ماشینی قاجار

هشدار نیوز

نمایشگاه هوایی پاریس ، سالانه میعادگاه هوانوردی بین المللی است که تولیدکنندگان آخرین دستاوردهای خود را به نمایش عمومی می گذارند . جای بسی خوشحالی است که امروز مشاهده می کنیم مدیران ارشد شرکت های هواپیمایی ایرانی ، در یک قاب با مدیرانی عالی تولید کنندگا