سوال مخاطب نی نی بان: ۳۲ هفته باردارم و سونو۳۲ دادم مشخص شد ک جفت دارای مقداری آهک هست With multiple microcalification and a few bloody lacuna was noted” اینو