انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه تصمیمی بزرگ و حساس است و آینده و سرنوشت جوانان را رقم می زند. نوپانا: چندین سال پس از تحصیل در دانشگاه، تفاوت درآمد بین برخی ازرش