کتاب سکه های ماشینی قاجار

نوپانا

افراد موفق در تصمیم گیری گزینه های پیش روی خود را تحلیل می کنند و خردمندانه انتخاب می کنند اما اگر گزینه ها مشخص نباشند یا هنوز وجود نداشته باشند راه حل چیست کسانی که معمولا در تصمیم گیری موفق هستند گزینه های پیش روی خود را تحلیل می کنند و خردمندانه انتخ