در این فیلم بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری را مشاهده می کنید. به گزارش «نماینده»، بخشی از مستندات جرائم حمید بقا