نسیم - صفحه 7

تهیه کننده سریال «ستایش» نسبت به حضور برخی تهیه کننده نماها انتقاد کرد و گفت: تلویزیون باید مدیریت کند تا به برخی تهیه کنند ه نماها سریال یا برنامه ا