استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست های غلط اقتصادی نقدینگی سرگردان را به وجود آورده است، گفت: بانک مرکزی نقدینگی را به صورت سوداگرانه می چرخاند و س