یک متخصص مغز و اعصاب درباره سرگیجه هایی که افراد با تغییر وضعیت به آن دچار می شوند و علت بروز آن ها توضیح داد. منصوره تقا متخصص مغز و اعصاب درباره علت سیاهی رفت