کتاب سکه های ماشینی قاجار

موسیقی موج

ساز پدر عود ایران به موزه موسیقی اهدا شد ساز زنده یاد منصور نریمان نوازنده عود که از او به عنوان پدر ساز عود یاد می شد، به موزه موسیقی ایران اهدا شد. ساز عود زنده یاد استاد نریمان و تعدادی از وسایل شخصی او ت