گروه توانخواهان دیرآموز بچه های خورشید ساعت ۱۱ صبح پنجم بهمن ماه سال جاری کنسرت ویژه ای را در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می کنند.«بچه ها