سکه ها جشنواره تخفیف

موبنا

مقاومت در برابر آنتی بیوتیک نوعی مقاومت دارویی است که در آن برخی باکتری ها قادر به ادامه حیات به رغم مصرف یک و یا چند آنتی بیوتیک هستند. این پدیده در نتیجه سوء مصرف و مصرف بیش از حد آنتی