موبنا – محمد جواد آذری جهرمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار داشت: راه اندازی ۷۹۰ پایگاه مخابراتی، نصب نسل سه و چهار در کل استان، برخور