واحد خبر mobile.ir : این روزها هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از مهم ترین و موردتوجه ترین زمینه های تحقیق و توسعه در دنیای تکنولوژی به شمار می روند. محققین و مهندسی