کتاب سکه های ماشینی قاجار

مهرخانه

وزیر رفاه از راه اندازی دوشنبه های کتابخوانی در مهدهای کودک سراسر کشور خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح کمک کند تا بچه ها یاد بگیرند کتاب های غیردرسی هم مطالعه کنند. به گزارش مهرخانه، به نقل از مهر، علی ربیعی در مراسم امضای قرارداد همکاری میان معاون