سری کارگاه های تدوین فیلم با محریت نرم افزار پریمیر به همت کانون فیلم داتشگاه علوم پزشکی تبریز در حال برگزاری است. به گزارش مفدا تبریز، سری کارگاه های تدوین فی