وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: دراین وزارتخانه،ارتقاء رتبه علمی اساتید دانشگاه ها منحصر به انتشار مقاله نیست. این شکل از ارتقاء موجب آسیب به گروه های علم