جلسه هم اندیشی همکاران اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۷/۶/۲۷ در اداره مشاوره برگزار گردید. خانم میرحسین