اولین کالج دانش آموزی فناوری های نوین پزشکی از روز شنبه ۲۳ تیرماه تا سه شنبه ۲۵ تیرماه در محل دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گر