موضوع و سخنرانانزمان و مکان برگزاریبرگزارکنندهنشست پنجاه و چهارم موضوع: شرح این صورت بی نام نگفتن تا کی! سخنرانان: دکتر حسن ستاری: راز مانایی معماری ایرانی مهن