این یادداشت به قلم غلامحسین معماریان| استاد دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت در وبگاه کوبه به منتشر شده است و در پایگاه رویدادهای معماری بازنشر می