نویسنده: طاهره ابوفاضلی| عضو سازمان مردم نهاد «مجمع حق برشهر باهمستان» ۱- شهرداری تهران بار دیگر با ارجاع به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مبنی بر ممنوع بودن سد معب