با حمایت های اهالی روستای طار و ریاست شورای شهر نطنز و با همکاری و حمایت علمی دانشکده ی معماری دانشگاه تهران، انجمن بین المللی INTBAU و گروه Terrachidia از اسپ