مشرق نیوز - صفحه 3

مدیر مالی شرکت فاکس می گوید سالانه بیش از ۱۷ هزار ساعت برنامه به ۸ زبان هندی از شبکه های مرداک پخش می شود. روپرت اما راضی نیست و وارد قمار جدیدی شده است. سرویس