مشرق نیوز - صفحه 3

مجری و گزارشگر قدیمی تلویزیون گفت: من به عنوان عضو کوچکی از خانواده صداوسیما، چیزی که خیلی اذیتم می کند این است که از تجارب پیشکسوتان استفاده نمی شود. به گزارش