مشرق نیوز - صفحه 3

سفیر ایران در لندن گفت که در اسناد حقوقی مصوب بین ایران و شوروی سابق اصلا توافقی نسبت به تقسیم 50 درصدی دریای خزر به عمل نیامده است. به گزارش مشرق، «حمید بعیدی