مشرق نیوز - صفحه 117

فیلمی تقطیع شده اخیرا در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در ابتدا معاندین امید این را داشتند می توانند با پخش قسمتی از آن به اهداف خود برسند اما نسخه کامل تر آن ر