فرخی یزدی مدیر روزنامه «طوفان» و نماینده سابق مجلس شورای ملی در زندان قصر به وسیله آمپول هوا که توسط پزشک احمدی به وی تزریق گردید به قتل رسید.