آیت الله العظمی سید محمد حسین طباطبایی بروجردی در پی یک سکته قلبی در بیمارستان نکوئی قم بستری شد.