مساجد از جمله مهم ترین پایگاه های مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی بود و کار سازماندهی مبارزات اغلب از مسجدها شروع می شد. از این رو مسجدها همواره از سوی رژیم پهلوی