مجله سلامت - صفحه 4

کمردرد تقریبا یک بیماری شایع در میان افراد است. حدود ۸۰ درصد از افراد، کمر درد را در بخشی از زندگی خود تجربه می کنند. اغلب وجود چنین دردی نگران کننده نخواهد بو