مجله سلامت - صفحه 3

نفخ شکم به عنوان باد معده نیز شناخته شده است. در این شرایط گاز از داخل سیستم گوارشی به سمت بیرون عبور داده می شود. نفخ یک واژه پزشکی است که برای گاز تولید شده