مجله سلامت - صفحه 2

افرادی که در بخش هایی از اروپای شمالی زندگی می کنند، از دیرباز به منظور افزایش ایمنی و حفاظت در زمستان های سخت و طولانی، از روغن کبد ماهی استفاده کرده اند. از