با گذشت زمان و افزایش سطح و کیفیت سبک زندگی ها، اکثر بانوان و دختران ایران زمین برای هماهنگ شدن با این پیشرفت، سبک زندگی خود را ارتقا و یا حتی تغییر داده اند.