تابستان در ایران بهترین فرصت برای سفر است و خانواده ها اغلب در این فصل به سفر می روند. ولی سفر با خودش دغدغه هایی هم به همراه دارد، مثل این دغدغه که چطور می شو