کلم بروکلی یکی از سبزیجات طبیعی و سالم است. کلم بروکلی متعلق به خانواده کلم هاست که این خانواده شامل کلم، کلم پیچ، کلم بروکسل، گل کلم می باشد. این گیاه فوق الع