رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه نظام مهندسی خود در تخریب باغات تهران نقش اساسی دارد، افزود: پشت پروژه های بزرگی مثل پالادیوم، کوروش و ارگ تخلفات بزرگی بود ک