توتال در این بیانیه می افزاید از میان تحریم هایی که این شرکت به آن پایبند است خودداری از سوخت رسانی به هواپیما های ایرانی در فرودگاه بیروت است. توتال فرانسه اع