یکی از مراجع تقلید با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور گفت: صرف نظر از اینکه محتوای کلام دقیقاً چه بوده است، معصومین خط قرمز ما هستند. یکی از مراجع تقلید با اشار