اگرچه بسیاری تورینگ را آغازگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی خوانده اند و از این دیدگاه شخصیتی بسیار مدرن پنداشته می شود، بهترین عنوان برای توصیف کردن شخصیت علمی و